Algemene Voorwaarden

OFZE Algemene voorwaarden – Mei 2017Aansprakelijkheid:
Geocaching brengt risico’s met zich mee voor zowel de deelnemer in kwestie als zijn bezit. Er zijn omstandigheden die het niet toelaten om naar een cache te zoeken zoals weersomstandigheden, lichamelijke conditie, terreinomstandigheden en outdoor sport en/of klimervaring.

Bedenk dit voor je op zoek gaat naar een cache gebruik je eigen gezonde verstand.

Houd in ieder geval rekening met het volgende:
- Geocaching is een recreatieve wandelsport en geen wedstrijd.
- De deelnemers worden als toeristen op een individuele uitstap gezien en dienen zich ten allen tijden te houden aan de wettelijke bepalingen en verkeersregels.

De organisatoren van het OFZE kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen van de deelnemers, hun metgezellen of ongevallen met derden. Of schade/ongevallen berokkend door de deelnemers aan derden . Ook zijn de organisatoren niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers.Prijzen:
Alle prijzen op de OFZE website zijn vermeld in Euro.

Het OFZE team is een kleine onderneming, kleine onderneming zijn onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Hierdoor is de BTW niet van toepassing.

Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.Herroepingsrecht:
Indien je iets bij het OFZE aankoopt, kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen worden ontbonden.Annuleringen:
Mocht je onverhoopt niet kunnen, dan kan je een deel van je gemaakte kosten terug gestort krijgen.
Wij hanteren een aantal voorwaarden voor het bedrag dat je terug krijgt. Dit is om de reeds gemaakte kosten te kunnen dekken die we voor jou gemaakt hebben.
- Bij een annulering voor 11-10-2017  zullen wij €5,00 per ticket (vanaf 13 jaar) terug storten
- Bij een annulering na 11-10-2017 en voor 4-11-2017 zullen wij €2,50 per ticket (vanaf 13 jaar) terug storten
- Annuleringen na 4-11-2017 zullen wij niets terug storten

De deelnemer verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden.


--------------------------------------------------


OFZE Terms and conditions – June 2017

Liability:
Geocaching involves risk to both persons and property. There are many variables including, but not limited to, weather, fitness level, terrain features and outdoor experience, that must be considered prior to seeking a Cache.

Be prepared for your journey and be sure to check the current weather and conditions before heading outdoors. Always exercise common sense and caution.

Please take the following into account:
- Geocaching is a recreational activity and not a competition.
- The participants are seen as tourists on an individual trip and must always comply with the legal provisions and traffic rules.

OFZE's organizers cannot be held liable for accidents of the participants, their companions or accidents with third-parties. Or damage/accidents caused by the participants to third parties. Also, the organizers are not liable for loss or theft of property of the participants.

Prices:
All prices mentioned on the OFZE website are in Euros.

The OFZE team is a small company. Small companies are subject to the exemption rules of the VAT. As a result, the VAT does not apply.

Payments need to be made within 14 days of the invoice date.

Right of withdrawal:
If you purchase something at OFZE, you have the right to withdraw from the purchase agreement within 14 days without giving reasons.

Cancellation:
In case you are unable to attend unexpectedly, part of the costs paid will be refunded.
In order to cover the already incurred costs, we have the following conditions for the amount that will be refunded:
- If cancelled before October 11, 2017, we will refund €5,00 per ticket (from 13 years)
- If cancelled after October 11, 2017, but before November 4, 2017, we will refund €2,50 per ticket (from 13 years)
- Cancellations after November 4, 2017 are non-refundable

The participant agrees to the term and conditions